YAY VR Policys, terms & conditions.

Here we gathered all our policys, terms and conditions so it is easy for you to find.

Integritetspolicy (Svenska)

Gäller från och med 21 maj 2021

 1. Inledning

Välkommen till YAY VR – en helt ny upplevelse inom VR! Vårt mål är att tillhandahålla en användarvänlig plattform på absolut bästa plats, där privatpersoner kan njuta av högkvalitativa spellösningar i VR-format.

Vår målsättning är att du, efter att ha läst denna policy, ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi arbetar därför också kontinuerligt med att säkerställa att vår behandling av personuppgifter till fullo sker i enlighet med gällande lagstiftning och då främst Dataskyddsförordningen (GDPR).

 1. Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

2.1 Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. En icke-uttömmande lista av exempel på personuppgifter är bl.a.:

 • Namn
 • Personnummer
 • Mail-adress
 • Kreditkortsnummer
 • IP-adress
 • Bilder
 • Användardata

2.2 Behandling av personuppgifter innefattar varje åtgärd som vidtas med personuppgifterna, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Det här innebär att bl.a. följande åtgärder omfattas:

 • Insamling
 • Registrering
 • Användning
 • Sammanförande
 • Överföring
 • Radering
 1. För vem gäller policyn?

Denna Integritetspolicy är i första hand tillämplig på samtliga individer som registrerar ett användarkonto för att nyttja vår VR-plattform (i fortsättningen kallade för ”Registrerade” eller ”Användare”).

Olika delar av denna Integritetspolicy kan även vara relevanta för dig beroende på din relation till YAY VR, beroende på om du exempelvis spelar ett av våra spel, besöker vår hemsida eller kontaktar oss i sociala medier.

 

 1. För vad gäller policyn?

Denna Integritetspolicy reglerar hur vi på YAY VR samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna leverera och fortsätta utveckla vår plattform.

 1. Vad innebär det att vara Personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person eller annat organ som bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifter. Ett företag är personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter de innehar för egen räkning om sina anställda, kunder, leverantörer och andra.

 1. YAY VR som Personuppgiftsansvarig

XR Tech (556823-4701) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter inom ramen för YAY VRs plattform och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. Varför får vi behandla personuppgifter?

7.1 För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i GDPR, en så kallad rättslig grund. En sådan rättslig grund är bl.a.

 • ett samtycke från den Registrerade
 • att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal (i det här fallet YAY VRs användarvillkor) med den Registrerade
 • att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis avseende att spara uppgifter p.g.a. bokföringsskyldighet att efter en intresseavvägning göra bedömningen att YAYVRs intresse av att behandla en personuppgift är större än den registrerades intresse av skydd för densamma.

7.2 YAY VR behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vår främsta grund för att behandla dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig angående användning av vår VR-plattform.

7.3 Det finns också situationer där vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. vid intresse av att få marknadsföra oss mot besökare i våra digitala kanaler eller vid intresse av att utveckla vår plattform.

7.4 För det fall att vi på YAY VR skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi alltid att inhämta ditt samtycke i förväg.

7.5 Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av ett avtal, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Detta innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dock endast dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part. För mer information, kontakta [email protected].

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

I den här delen av vår policy vill vi ge dig några exempel på hur vi hanterar personuppgifter för att garantera att vi kontinuerligt levererar fantastiska upplevelser med en hög servicenivå.

8.1 När du registrerar ett användarkonto på vår plattform

När du registrerar ett användarkonto på vår plattform så hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Namn
 • Födelseår
 • E-postadress
 • Telefonnummer

8.1.1 Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig i anslutning till ditt användande av plattformen
 • Debitera dig för de tjänster som du köper
 • Kontakta dig med information som berör ditt användande av plattformen, via t.ex. e-post och sms
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra vår plattform och dess erbjudanden
 • Tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla de vår plattform och den tekniska plattform som används för att tillhandahålla denna
 • Säkerställa säkerheten för vår plattform, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot våra användarvillkor
 • Informera dig om personliga och anpassade erbjudanden, kampanjer och förmåner från oss och våra samarbetspartners, via t.ex. e-post och sms.

8.1.2 Rättslig grund för hanteringen:

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som Användare (t.ex. när vi administrerar service kopplat till ditt användarkonto och när vi tillhandahåller relevanta erbjudanden) och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda uppgifter om din aktivitet på plattformen för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för vår plattform.

8.1.3 Lagringstid:

Vi sparar dina personuppgifter i högst 24 månader efter det att du senast genomfört ett köp eller på annat sätt interagerat med vår plattform samt i förekommande fall i sju år i form av räkenskapsmaterial (i enlighet med gällande lagstiftning).

8.2 När du betalar för våra tjänster

Betalning erläggs i direkt anslutning till bokning och hanteras antingen via vår samarbetspartner Stripe Payments Europe Ltd (”Stripe”), www.stripe.com eller via Getswish AB (“Swish”), www.swish.nu. Varje betalning av en VR-upplevelse fullgörs genom den betalningstjänst som Stripe eller Swish tillhandahåller. Vid nyttjandet av dessa betalningstjänster tillämpas respektive leverantörs vid var tid gällande villkor. För mer information om hur de behandlar dina personuppgifter och hur länge de lagrar dem, vänligen besök www.stripe.com eller www.swish.nu.

8.3 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med oss på flertalet sätt, bland annat genom våra konton i sociala medier eller med vår kundtjänst via epost.

När du kommunicerar med oss så hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och kontaktinformation (telefonnummer, epost)
 • Information om din fråga, synpunkt eller ärende
 • Övrig information som du bestämmer dig för att inkludera i ditt meddelande

8.3.1 Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara dina frågor och hantera ditt ärende, exempelvis genom att avhjälpa fel och hantera klagomål
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi kommunicerar via våra olika kanaler

8.3.2 Rättslig grund för hanteringen:

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ärendet (intresseavvägning)

8.3.3 Lagringstid:

För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i 12 månader.

8.4 Användning av vår plattform

YAY VR samlar in data kopplat till ditt användande av vår plattform. Sådan data innefattar exempelvis

 • information om din typ av användarkonto och dina interaktioner med plattformen och dess tillhörande applikationer
 • tekniska data, vilket kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, nätverksinformation samt de typer av enheter du använder för att få tillgång till vår plattform
 • tekniska data via Google Analytics, läs mer om hur Google använder informationen från vår webbplats på www.google.com/policies/privacy/partners/

8.5 När du deltar i en tävling arrangerad av YAY VR

När du deltar i en tävling via vår plattform så hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • E-postadress
 • Telefonnummer 
 • Video och stillbilder av ditt deltagande i tävlingen
 • Bankkonto (vid utbetalning av eventuella prispengar)

8.5.1 Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig i anslutning till ditt deltagande i tävlingen
 • Marknadsföra tävlingen i Bolagets sociala mediekanaler och på Bolagets hemsida
 • Kontakta dig med information som berör ditt deltagande i tävlingen av plattformen, via t.ex. e-post och sms
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra vår plattform och våra tävlingar
 • Säkerställa säkerheten för vår plattform, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig eller obehörig användning eller användning som på annat sätt strider mot våra användarvillkor eller tävlingsvillkor

8.5.2 Rättslig grund för hanteringen: 

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som Användare (t.ex. när vi administrerar service kopplat till ditt användarkonto och när vi tillhandahåller relevanta erbjudanden) och tävlingsdeltagare samt med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda uppgifter om din aktivitet på plattformen för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för vår plattform.

8.5.3 Lagringstid: 

Vi sparar dina personuppgifter i högst 6 månader efter det att du senast deltog i en tävling samt i förekommande fall i sju år i form av räkenskapsmaterial (i enlighet med gällande lagstiftning).

 1. För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till att du använder YAY VRs plattform kommer att behandlas av YAY VR, eller våra samarbetspartners, för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla, personanpassa och förbättra din upplevelse av plattformen samt administrera vårt avtal med dig.
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig, exempelvis för att möjliggöra kundvård och kundservice, vid kontakt via telefon, epost, notifikationer samt genom våra konton i sociala medier.
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via epost, som du givetvis kan avregistrera dig ifrån via en länk i varje separat utskick.
 • För att behandla dina betalningar samt förhindra eller upptäcka bedrägerier.
 • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och plattformen.
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.
 1. Hur länge sparar vi personuppgifter?

11.1 Dina personuppgifter sparas endast under den period som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. YAY VR kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka YAY VRs rättsliga intressen.

11.2 YAY VR sparar uppgifter om den Registrerade i högst 24 månader efter det att personen senast genomfört ett köp eller på annat sätt interagerat med vår plattform.

 1. Våra åtgärder för att skydda dina personuppgifter

12.1 Vi på YAY VR har säkerställt att vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

12.2 För att tekniskt sett tillförsäkra att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av digitala nätverk som är intrångsskyddade med hjälp av exempelvis kryptering, brandväggar och lösenordsskydd. Vidare finns utvecklade system för att hantera och vid behov, genom behörighetsstyrning, begränsa tillgång till diverse personuppgifter, baserat på deras karaktär och känslighet. För det fall att ett intrång äger rum har YAY VR skapat goda rutiner för identifiering, skademinimering och rapportering. Slutligen har YAY VR även utarbetat en väl fungerande metod för att tillgodose den registrerades rättigheter, bland annat avseende rätten att bli bortglömd.

12.3 YAY VR har organisatoriskt sett säkerställt att samtliga anställda, konsulter samt de leverantörer som YAY VR använder för att tillhandahålla av vår plattform är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa YAY VRs regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy. För att säkerställa en god kunskapsnivå avseende behandling av personuppgifter arrangeras löpande utbildningar, både för YAY VRs anställda samt de konsulter som från tid till annan anlitas för att utföra uppdrag åt bolaget.

 1. När delar vi med oss av personuppgifter?

13.1 YAY VR kommer inte att sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för vår plattform kan personuppgifter lämnas vidare till exempelvis underleverantörer och samarbetspartners, om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av plattformen. För de fall att vi väljer att dela med oss av personuppgifter ingår vi ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att mottagaren av personuppgifterna behandlar dessa uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning samt att mottagaren har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt GDPR för att på ett tillfredställande sätt kunna skydda den registrerades rättigheter och friheter.

13.2 Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

 1. Dina rättigheter

14.1 YAY VR ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 14.2 YAY VR kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

14.3 Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

14.4 Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

14.5 Du har rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

14.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

14.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att antingen avregistrera dig direkt i varje specifikt epostmeddelande, alternativt skicka ett mail till [email protected]. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du också möjlighet att anmäla vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. För smidig och effektiv hantering rekommenderar vi dock att du i första hand hör av dig till oss så att vi kan hjälpa dig med eventuella frågor och funderingar.

 1. Ändringar i denna policy

YAY VR förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på plattformen. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till YAY VRs personuppgiftsbehandling.

 1. Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

YAY VR (XR Tech AB) Åsögatan 155

116 32 Stockholm [email protected]

Integrity policy (English)

Applies from 21 May 2021

1.Introduction

Welcome to YAY VR – a brand new experience in VR! Our goal is to provide a user-friendly platform at the absolute best place, a place where visitors can enjoy high quality game solutions in VR-format.

Our goal is that you, after reading this policy, will feel safe that your personal integrity is respected and that your personal data is handled correctly. We therefore continuously work on securing that our treatment of personal data fully come to pass according to current legislation and that means mainly Data Protection Regulation (GDPR).

 1. What is personal data and what does treatment of personal data imply?

2.1 Personal data is all information that directly, or indirectly together with other information, can be connected to a physical living person. A non-exhaustive list with examples of personal data is e.g.:

 • Name
 • Social security number
 • Email address
 • Credit card number
 • IP address
 • Pictures
 • User data

2.2 Processing of personal data includes every measure that is taken with the personal data, regardless of whether it is operating automated or not. This means that the following measures are covered e.g.:

 • Collection 
 • Registration 
 • Use
 • Merger
 • Transfer
 • Deletion
 1. From whom the policy applies?

This Integrity policy is first hand applied on all individuals that register a user account to use our VR-platform (in the future called ”registered” or ”user”). Different parts of this Integrity policy can also be relevant for you depending on your relation to YAY VR, depending on if you for example play one of our games, visit our website or contact us in social media.

 1. To what does this policy apply?

This Integrity policy regulates how YAY VR collects and treats personal data to be able to deliver and continue to develop our platform.

 1. What does it mean to be a Personal data controller?

Personal data controller is a physical or legal person or other organ that decides the purpose and the means for the treatment of personal data. A company is responsible for personal data regarding the personal data they have for their own account about their employees, customers, suppliers and others.

 1. YAY VR as Personal data controller

XR Tech (556823-4701) is Personal data controller for the treatment that regards your personal data within the frame of YAY VRs platform and is responsible for that treatment taking place in accordance with current legislation.

 1. Why do we have to process personal data?

7.1 In order for it to be permitted to process personal data, there must always be support in the GDPR, a so-called legal basis. Such a legal basis is i.a.

 • a consent from the Registered
 • that the processing of personal data is necessary to fulfill an agreement (in this case YAY VR’s terms of use) with the Registered
 • to fulfill a legal obligation, for example with regard to saving data due to accounting obligation
 • to, after a balance of interests, make the assessment that YAY VR’s interest in processing a personal data is greater than the data subject’s interest in protecting it.

7.2 YAY VR always processes your personal data in accordance with applicable law. Our main basis for processing your personal data is that it is necessary to fulfill our agreement with you regarding the use of our VR platform.

7.3 There are also situations where we have a legitimate interest in processing your personal data, e.g. in the interest of marketing ourselves to visitors in our digital channels or in the interest of developing our platform.

7.4 In the event that we at YAY VR would process your personal data for any purpose that requires your consent in accordance with applicable law, we will always obtain your consent in advance.

7.5 It may happen that the same personal data is processed both on the basis of performance of an agreement, specifically by consent or on the basis that the data is necessary to fulfill other legal obligations. This means that even if you revoke your consent and the processing based on the consent ceases, the personal data may still remain with us for other purposes. In essence, however, we only process your information in order to fulfill an agreement to which you are a party. For more information, contact [email protected].

 1. What personal information do we collect?

In this part of our policy, we want to give you some examples of how we handle personal data to ensure that we continuously deliver fantastic experiences with a high level of service.

8.1 When you register a user account on our platform

When you register a user account on our platform, we handle the following information that you provide to us:

 • Name
 • Year of birth
 • Email address
 • Phone number

8.1.1 We handle your personal data to:

 • Identify yourself in connection with your use of the platform
 • Charge you for the services you buy
 • Contact you with information concerning your use of the platform, via e.g. e-mail and
  sms
 • Compile statistics and perform analysis in order to improve our platform and its
  offerings
 • Provide, maintain, test, improve and develop our platform and the technical platform
  used to provide it
 • Ensure the security of our platform, to detect or prevent various types of illegal use or
  use that otherwise violates our terms of use
 • Inform you about personal and customized offers, promotions and benefits from us and
  our partners, via e.g. e-mail and sms.

8.1.2 Legal basis for the handling:

We handle your personal data with the support of performance of agreements when we fulfill our obligations to you as a User (eg when we administer services linked to your user account and when we provide relevant offers) and with the support of balancing of interests when we have a legitimate interest to use information about your activity on the platform to produce statistics and to develop, improve and ensure the security of our platform.

8.1.3 Storage time:

We store your personal data for a maximum of 24 months after you last made a purchase or otherwise interacted with our platform and, where applicable, for seven years in the form of accounting material (in accordance with applicable law).

8.2 When you pay for our services

Payment is made directly in connection with booking and is handled either via our partner Stripe Payments Europe Ltd (“Stripe”), www.stripe.com or via Getswish AB (“Swish”), www.swish.nu. Every payment for a VR experience is made through the payment service provided by Stripe or Swish. When using these payment services, the respective supplier’s conditions applicable at any given time are applied. For more information about how they process your personal data and how long they store them, please visit www.stripe.com or www.swish.nu.

8.3 When you communicate with us

You can choose to communicate with us in several ways, including through our social media accounts or with our customer service via email.

When you communicate with us, we handle the following information that you provide to us:

 • Your name and contact information (phone number, email)
 • Information about your question, point of view or case
 • Other information that you decide to include in your message

8.3.1 We handle your personal data to:

 • Answer your questions and handle your case, for example by resolving errors and handling complaints
 • Improve our services and the information we communicate through our various channels

8.3.2 Legal basis for the handling:

We handle your personal data with the support of our and your legitimate interest in handling the case (balancing of interests)

 

8.3.3 Storage time:

To ensure traceability, we store information about our communication with you for 12 months.

 

8.4 Use of our platform

YAY VR collects data linked to your use of our platform. Such data includes, for example

 • information about your type of user account and your interactions with the platform and its associated applications
 • technical data, which may include URL information, cookie data, your IP address, network information and the types of devices you use to access our platform
 • technical data via Google Analytics, read more about how Google uses the information from our website at www.google.com/policies/privacy/partners/

8.5 When entering a competition arranged by YAY VR & signing up through our platform we administer & process the following personal data that you yourself submit:

 • Name
 • Year of birth
 • Email address
 • Phone number
 • Bank account (For payment in case of any winnings)
 • Video & photos from your participation in the competition

8.5.1 We handle your personal data to:

 • Identify you in connection with your participation in the competition
 • Create marketing for the competition on the company’s website & social media
 • Contact you & deliver information regarding your participation in the competition through SMS & E-mail
 • Extract statistical data & run analyses with the aim to improve our platform & future competitions
 • Ensure the security of our platform, to discover &/or prevent different kinds of illegal or unauthorized use that is contrary to our terms of use

8.5.2 Legal basis for the handling:

We handle your personal data with support in performance agreements when we fulfill our commitment towards you as a user of our platform (for instance when we administer service connected to your usage of our user account & when we provide relevant offers) & competition participant along with balances of interests when we have a justified interest in using data regarding your activity on the platform to produce statistics & to develop, improve & ensure the security of our platform.

8.5.3 Storage time:

We save your personal data for at most 6 months from the latest date that you participated in one of our competitions &, where applicable, for 7 years in the form of accounting material ( in accordance with current legislation).

 1. For what purpose is personal data processed?

The personal information about you that is collected in connection with your use of YAY VR’s platform will be processed by YAY VR, or our partners, for the following purposes:

 • To provide, personalize and improve your experience of the platform and administer our agreement with you.
 • For us to be able to communicate with you, for example to enable customer care and customer service, by contact by phone, email, notifications and through our social media accounts.
 • For marketing purposes, including marketing via email, which you can of course unsubscribe from via a link in each separate mailing.
 • To process your payments and prevent or detect fraud.
 • To produce statistics on the use of our digital channels and the platform.
 • To maintain, develop, test and improve our digital channels and the technical platforms on which they are provided.
 1. How long do we store personal data?

10.1 Your personal data will only be stored for the period for which there is a need to save them in order to fulfill the purposes for which the data was collected in accordance with this Privacy Policy. YAY VR may save the data longer if necessary to comply with legal requirements or to safeguard YAY VR’s legal interests.

10.2 YAY VR saves information about the Registered Person for a maximum of 24 months after the person last made a purchase or otherwise interacted with our platform.

 1. Our measures to protect your personal data

11.1 We at YAY VR have ensured that we have taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against, among other things, loss, misuse and unauthorized access.

11.2 In order to technically ensure that personal data is processed in a secure and confidential manner, we use digital networks that are intrusion-protected with the help of, for example, encryption, firewalls and password protection. Furthermore, there are developed systems for handling and, if necessary, through authorization control, limiting access to various personal data, based on their nature and sensitivity. In the event of an infringement, YAY VR has created good routines for identification, damage minimization and reporting. Finally, YAY VR has also developed a well-functioning method for satisfying the data subject’s rights, including the right to be forgotten.

11.3 YAY VR has organizationally ensured that all employees, consultants and the suppliers that YAY VR uses to provide our platform are bound by confidentiality agreements and are obliged to comply with YAY VR’s rules for information and IT security and this Privacy Policy. In order to ensure a good level of knowledge regarding the processing of personal data, ongoing training is arranged, both for YAY VR’s employees and the consultants who are hired from time to time to carry out assignments for the company.

 1. When do we share personal information?

12.1 YAY VR will not sell, disclose or distribute personal information to third parties, except as provided in this Privacy Policy. Within the framework of our platform, personal data may be passed on to, for example, subcontractors and partners, if this is necessary for the execution and provision of the platform. In cases where we choose to share personal information, we include a so-called personal data assistant agreement to ensure that the recipient of the personal data processes this data in accordance with applicable law and that the recipient has taken the necessary technical and organizational measures in accordance with the GDPR in order to satisfactorily protect the data subject’s rights and freedoms.

12.2 Furthermore, we may disclose personal data if we are obliged to do so in accordance with applicable law, court decisions or if such disclosure is otherwise necessary to participate in a legal investigation.

 1. Your rights

13.1 YAY VR is responsible for ensuring that your personal data is processed in accordance with applicable law.

13.2 YAY VR will, at your request or on its own initiative, correct, de-identify, delete or supplement information that is found to be incorrect, incomplete or misleading.

13.3 You have the right to request access to your personal data. This means that you have the right to request an extract from the register of the processing we carry out regarding your personal data. You also have the right to receive a copy of the personal data processed. You have the right to once per calendar year, through a written signed application, receive free of charge a register extract from which personal data is registered about you, the purposes of the processing and to which recipients the data has been or will be disclosed. You also have the right to receive information in the register extract about the predicted period during which the data will be stored or the criteria used to determine this period.

13.4 You have the right to correct your personal data. We will, at your request, correct the incorrect or incomplete information we process about you as soon as possible.

13.5 You have the right to delete your personal data. This means that you have the right to request that your personal data be deleted if they are no longer necessary for the purpose for which they were collected. However, there may be legal requirements that we may not immediately delete your personal data in, for example, accounting and tax legislation. We will then end the processing that is done for purposes other than complying with the law.

13.6 You have the right to object to the processing of personal data carried out on the basis of a balance of interests. If you object to such treatment, we will only continue the treatment if there are legitimate reasons for the treatment that outweigh your interests.

13.7 If you do not want to process your personal data for direct marketing, you always have the right to object to such processing by either deregistering directly in each specific e-mail message, or sending an email to [email protected]. Once we have received your objection, we will cease to process the personal data for such marketing purposes. Once we have received your objection, we will cease to process the personal data for such marketing purposes. If you are not satisfied with how we handle your personal data, you also have the opportunity to report our processing of your personal data to the Privacy Protection Authority. For smooth and efficient handling, however, we recommend that you contact us in the first instance so that we can help you with any questions and concerns.

 1. Changes to this Policy

YAY VR reserves the right to revise this Privacy Policy from time to time. The date of the last change is stated at the end of the Privacy Policy. If we make any changes to the Privacy Policy, we will publish these changes on the platform. You are therefore advised to read this Privacy Policy regularly to be aware of any changes. If we change the Privacy Policy in a way that differs significantly from what was stated when your consent was collected, we will notify you of these changes and, if necessary, ask you to consent to YAY VR’s personal data processing again.

 1. Contact

Do not hesitate to contact us if you have any questions about this Privacy Policy, the processing of your personal data or if you want to request an extract from the register. Our contact information can be found below.

YAY VR (XR Tech AB) Åsögatan 155

116 32 Stockholm [email protected]

Allmänna villkor (Svenska)

Gäller från och med 25 maj 2021

Välkommen till YAY VR – en helt ny upplevelse inom VR! Vårt mål är att tillhandahålla en användarvänlig plattform på absolut bästa plats, där privatpersoner kan njuta av högkvalitativa spellösningar i VR-format. Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat dessa allmänna villkor. Vårt grundläggande mål är att på ett tydligt och lättläst vis

 • förklara vilken roll som du och vi har i detta sammanhang
 • förklara hur du som användare och vi som leverantör ska hantera vår Plattform för att vi på YAY VR ska kunna leverera och fortsätta utveckla den ultimata plattformen för VR-upplevelser i Sverige
 • säkerställa att du förstår de villkor som gäller för att du ska få använda vår Plattform
 • visa hur vi ständigt arbetar för att leverera bästa möjliga upplevelse till våra användare

Vår målsättning är att du, efter att ha läst dessa villkor, ska känna dig säker på ditt val av YAY VR och plattformen som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss. Tack för ditt förtroende och tack för att du använder YAY VR!

Innehållsförteckning

 1. Inledning
 2. Plattformen
 3. Registrering
 4. Bokning och betalning
 5. Avgifter och skatter
 6. Bjuda in vänner
 7. Plattformens tillgänglighet, säkerhet och riktighet
 8. Skydd för personuppgifter
 9. Respekt för andra användares rättigheter
 10. Respekt för YAY VR
 11. Länkar till tredje parts webbsidor
 12. Ansvar
 13. Säkerhet
 14. Ångerrätt
 15. Ändring av villkor
 16. Avsluta konto
 17. Övrigt
 18. Kontakt och support
 19. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid användning av vår app samt vid spel i någon av våra VR-boxar (“Plattformen”).

1.2 Plattformen drivs av

XR Tech AB ( 556823-4701) Åsögatan 155, 116 32 Stockholm

E-mail: [email protected]

1.3 För att använda våra VR-boxar (även kallade YAY-boxar) måste användare vara minst 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av de allmänna villkoren.

1.4 Genom att använda vår plattform och tillhörande tjänster/produkter accepteras dessa allmänna villkor.

 1. Plattformen

2.1 YAY VR tillhandahåller en s.k. YAY-box; ett fysiskt rum där användaren med hjälp av högteknologisk utrustning har möjlighet att spela spel i VR-format. Genom att nyttja vår Plattform kan användare spela sina favoritspel, utmana vänner och dela videoklipp av sina spelupplevelser via sociala medier.

2.2 En YAY-box får endast nyttjas av en (1) användare per tillfälle.

2.3 Användare kan behöva godkänna villkor från tredje part för att kunna använda Plattformen. Detta kan röra sig om villkor från YAY VR:s betalningsleverantör (samt information denne kan komma att behöva från användaren avseende exempelvis kontouppgifter).

2.4 YAY VR kan framöver komma att erbjuda nya lösningar som en del av vår Plattform. Dessa lösningar kan vara förenade med särskilda villkor. Om användare önskar aktivera dessa lösningar måste användaren i förekommande fall godkänna de särskilda villkor som gäller för respektive lösning.

 1. Registrering

3.1 Om en användare vill använda Plattformen för bokning av VR-upplevelse behöver denne först registrera ett användarkonto (”Konto”). Detta kan antingen göras i vår app eller i samband med platsbokning. För att registrera sig som användare behöver man bland annat uppge namn, födelseår samt email och telefonnummer. För mer information kring vilka uppgifter som samlas, vänligen läs vår Integritetspolicy.

3.2 När en användare har registrerat sig på vår Plattform kan denne bli ombedd att skapa ett användarnamn och ett lösenord för ditt Konto. Användare måste hålla sitt lösenord hemligt och omedelbart kontakta oss om lösenordet hamnar i orätta händer eller om någon utan tillåtelse använder dennes Konto.

3.3 Användare måste vara registrerade för Plattformen med en giltigt telefonnummer som denne regelbundet använder. Anledningen till detta är för att YAY VR ska kunna verifiera användarens konto samt kommunicera med användaren angående dennes användning av Plattformen. Ett Konto som skapats med någon annans telefonnummer eller ett temporärt telefonnummer kan stängas utan förvarning.

3.4 Användare ansvarar för att de har rätt att använda de inloggningsuppgifter och den informationen som de tillhandahåller genom Plattformen. Användare ansvarar även för all användning av Plattformen och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. YAY VR tar därmed inget ansvar för användarens användning av den information de tillhandahåller genom Plattformen.

 1. Bokning och betalning

4.1 Bokning av VR-upplevelse görs i vår app eller på plats vid den aktuella YAY-boxen.

4.2 Längd och pris för ett individuellt speltillfälle kommuniceras av YAY VR i samband med bokning.

4.3 Betalning erläggs i direkt anslutning till bokning och hanteras antingen via vår samarbetspartner Stripe Payments Europe Ltd (”Stripe”), www.stripe.com eller via Getswish AB (“Swish”), www.swish.nu. Varje betalning av en VR-upplevelse fullgörs genom den betalningstjänst som Stripe eller Swish tillhandahåller. Vid nyttjandet av dessa betalningstjänster tillämpas respektive leverantörs vid var tid gällande villkor.

4.4 Beroende på valet av betalningsmetod kan användaren komma att behöva tillhandahålla uppgifter kopplade till ett giltigt kreditkort eller debetkort. Användaren bekräftar att denne är behörig att använda varje kreditkort eller debetkort eller annan överenskommen betalningsmetod som denne nyttjar. Användaren godkänner att YAY VR debiterar det kreditkort, debetkort eller annan överenskommen betalningsmetod de avgifter som anges i samband med bokning av VR-upplevelse eller i övrigt i enlighet med dessa allmänna villkor som användaren har ådragit sig i samband med dennes användning av Plattformen.

4.5 När betalning är genomförd erhåller användaren kvittens som bekräftar bokning av VR-upplevelse samt specifikation av pris (”Bokningsbekräftelse”).

4.6 För att bestrida en avgift eller betalning som debiterats av YAY VR måste användaren kontakta YAY VR oi inom rimlig tid från dagen då debiteringen gjordes samt tillhandahålla all information som YAY VR finner nödvändig, exempelvis datum och tidpunkt för aktuell spelsession.

4.7 Användare har rätt att kostnadsfritt avboka en VR-upplevelse upp till en (1) timme före VR-upplevelsens överenskomna starttid. Om Användare avbokar en VR-upplevelse senare än en (1) timme före VR-upplevelsens överenskomna starttid har YAY VR rätt till fullständig ersättning för den aktuella bokningen.

 1. Avgifter och skatter

5.1 Att registrera ett användarkonto hos YAY VR är helt kostnadsfritt för samtliga Användare av Plattformen.

5.2 Vid varje enskild bokning kan priser, avgifter och andra eventuella debiteringar bli föremål för tillämpliga skatter och andra lokala allmänna avgifter, vilka kan debiteras och uppbäras av YAY VR. Användaren bör alltid kontrollera priser, avgifter och andra möjliga debiteringar i vår app eller i aktuell YAY-box varje gång innan användaren bokar en VR-upplevelse.

 1. Bjuda in vänner

6.1 Från tid till annan kan YAY VR erbjuda användare möjligheten att tjäna in krediter (s.k. YAY Credits) genom att bjuda in vänner till Plattformen och erbjuda dem en kampanjkod. YAY Credits kan användas för att exempelvis samla ihop till gratisspel eller köpa merchandise i vår webbshop. Användare kan dela kampanjkod med sina vänner via appen. När en vän slutfört sin första VR-upplevelse med YAY VR efter att ha använt användarens personliga inbjudningskod kommer användarens konto automatiskt att fyllas på med YAY Credits..

6.2 Personliga inbjudningskoder ska bara användas för personliga och icke-kommersiella syften. Offentlig spridning på sidor där användaren endast bidrar med innehåll men inte är den huvudsakliga innehållsägaren är inte tillåten. Att marknadsföra inbjudningskoder genom sökmotormarknadsföring (t.ex. AdWords, Facebook och Instagram) är inte heller tillåtet. Personliga inbjudningskoder är endast tillämpliga för nya användare av YAY VR och kan ej nyttjas av redan registrerade användare.

 1. Plattformens tillgänglighet, säkerhet och riktighet

7.1 YAY VR eftersträvar att ständigt ha vår app och våra YAY-boxar tillgängliga. YAY VR kan dock inte hållas ansvariga för det fall att någon del av tjänsterna av någon anledning inte skulle vara tillgängliga. YAY VR kan därmed inte garantera att användares tillgång till appen och YAY-boxarna kommer vara oavbruten och utan fel. Dessutom kan YAY VR då och då vara tvungna att genomföra reparationer och underhåll av app eller YAY-box som kan påverka tillgänglighet och funktionalitet. YAY VR kan ej heller garantera förekomsten av lediga tider för VR-spel i våra YAY-boxar då tillgången styrs av efterfrågan.

7.2 Tillgång till Plattformen och dess tjänster kan när som helst stängas av för användare, tillfälligt eller permanent och utan förvarning. YAY VR kan också införa restriktioner för hur någon del av tjänsteutbudet används, utan att behöva meddela användare i förväg eller ange skäl för införandet av restriktionerna.

 1. Skydd för dina personuppgifter

Användares integritet är viktig för oss på YAY VR. Användare kan få veta mer om hur vi hanterar deras information när de använder Plattformen och vårt tjänsteutbud genom att läsa vår Integritetspolicy. Vi uppmanar våra användare att läsa denna policy noggrant eftersom de, genom att använda Plattformen, godkänner att YAY VR kan samla in, använda och dela information i enlighet med nämnda villkor.

 1. Respekt för andra användares rättigheter

YAY VR levererar ett tjänsteutbud som i grund och botten har skapats för att möjliggöra en plattform för interaktiva VR-upplevelser. Eftersom trygghet är ett av YAY VR:s ledord vill vi också att alla våra användare ska känna sig trygga när de använder vår Plattform. Därför får användare inte använda Plattformen eller vårt övriga tjänsteutbud på ett sätt som:

 • bryter eller kränker någon annans rätt till publicitet, integritet, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet.
 • är bedrägligt, kriminellt eller olagligt;
 • kan vara obscent, opassande, pornografiskt, vulgärt, kränkande, rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande, förolämpande, nedsättande, skadligt, trakasserande, skrämmande, besvärande, elakt eller hotfullt
 • föreställer en annan person eller förvränger ett förhållande till en annan person;
 • omfattar användning, spridning eller överföring av virus eller liknande som är avsedda att skada, störa, hindra eller ta över system, data eller personliga uppgifter.
 1. Respekt för YAY VR

Genom att acceptera dessa allmänna villkor garanterar användaren att denne inte kommer att:

 • använda varumärken, logotyper, design, fotografier, instruktionsvideor eller annat material som används i YAY VR:S Plattform eller tjänsteutbud i övrigt.
 • kopiera, arkivera, ladda ner, ladda upp, distribuera, sända, framföra, visa, göra tillgängligt eller på annat sätt använda någon del av Plattformen eller innehållet i tjänsteutbudet utöver vad som anges i dessa allmänna villkor.
 • använda Plattformen eller något innehåll i vårt tjänsteutbud i övrigt för något kommersiellt syfte, för vilket ett skriftligt samtycke från YAY VR saknas.
 1. Länkar till tredje parts webbsidor

YAY VR tar inget ansvar för innehållet på någon sida som länkas till via Plattformen. För mer information om hur dessa hemsidor hanterar din användning och dina personuppgifter så rekommenderar vi att ni noggrant läser igenom deras egna allmänna villkor och integritetspolicy.

 1. Ansvar

12.1 YAY VR har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta dennes konto om användaren bryter mot dessa allmänna villkor eller annars använder vårt tjänsteutbud på ett sätt som kan orsaka YAY VR eller tredje part skada.

12.2 Användare får endast använda Plattformen i enlighet med vad, och för de syften som framgår i dessa allmänna villkor. Användare får endast använda Plattformen för sina egna ändamål i egenskap av konsument. Detta innebär att en användare inte får låta någon annan använda dennes YAY VR-konto och det är inte tillåtet att sälja vidare eller på annat sätt använda Plattformen för kommersiella ändamål. Användare får inte använda Plattformen, eller låta någon annan använda Plattformen, för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som kraftigt avviker från vad som anses vara ett normalt användarmönster.

12.3 Om YAY VR rimligen anser att en YAY-box eller tillhörande utrustning/inredning har förstörts, förlorats eller stulits under användarens användning av Plattformen, förbehåller sig YAY VR rätt att vidta alla lämpliga åtgärder för att återfå aktuell egendom eller få rätt till ersättning för förlusten av egendomen. Detta innefattar, utan begränsningar, att involvera polis och/eller försäkringsgivare, att begära information från användaren eller, om användaren kan hållas vårdslöst eller uppsåtligt ansvarig för förlusten, att hålla användaren ansvarig för skadan som uppkommit genom förlusten.

12.4 Utöver det som stadgas ovan accepterar användaren att vid alla tillfällen använda Plattformen i enlighet med tillämpliga lokala lagar, föreskrifter och regler. Användaren är medveten om att användaren är ensamt ansvarig för och skyldig till alla brott mot lagar, förordningar och regler i samband med dennes användande av Plattformen.

12.5 YAY VR kan hållas ansvarigt för sitt uppsåtliga och grovt oaktsamma handlande liksom – oberoende av nivån och graden av handlande – för skada som uppkommer till följd av anspråk som grundas på svensk produktansvarslagstiftning.. Dessutom kan YAY VR hållas ansvarigt för oaktsamhet vid överträdelse av någon annan väsentlig avtalsförpliktelse. I dessa fall ska YAY VR:s ansvar begränsas till sådana typiska inomkontraktuella skador som YAY VR rimligen måste förutsett när avtalet med användaren slöts. Allt ansvar för YAY VR som överskrider det ansvar som beskrivs ovan ska vara uteslutet i den utsträckning det tillåts av lag.

12.6 Alla driftsproblem som orsakas av force majeure, strejker, lockouter eller brist på driftsresurser eller råmaterial, vilka står utom YAY VR:s kontroll och som inte kunde förutsetts

ska inte grunda ansvar för YAY VR i det fall YAY VR inte kan leverera tjänster kopplade till Plattformen.

 1. Säkerhet

13.1 För att säkerställa skyddet för de användare som befinner sig i en YAY-box samt för YAY VR:S egendom har YAY VR installerat ett videoövervakningssystem såväl innanför som (i förekommande fall) utanför varje YAY-box. Videoupptagningarna sparas under begränsad tid och är endast tillgängliga för ett begränsat antal behöriga personer. Videoupptagningarna samt kameraövervakningen företas i enlighet med lagstiftningen om skydd för personuppgifter och för privatlivet. YAY VR har även i övrigt vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa användarens trygghet vid nyttjande av Plattformen.

 1. Ångerrätt

Användare har ej möjlighet till ångerrätt för påbörjad VR-upplevelse. För det fall att användaren har köpt klippkort eller annat erbjudande (“Klippkort”) som berättigar till genomförande av flertalet VR-upplevelser har användaren ångerrätt inom 14 dagar från köpet av sådant erbjudande. Användare kan utnyttja sin ångerrätt genom att skicka ett meddelande till [email protected] eller använda använda ett ångerrättsformulär. Detta formulär finns här. För det fall att ångerrätt utnyttjas, kommer YAY VR att återbetala det belopp som kvarstår på Klippkortet. YAY VR förbehåller sig rätten att göra avdrag för ett belopp motsvarande användningen av Klippkortet fram till och med utnyttjandet av ångerrätten. För det fall användaren har erhållit rabatt till följd av köp av Klippkort kan YAY VR komma att göra avdrag på summan av återbetalningen i motsvarande mån.

 1. Ändring av villkor

YAY VR har rätt att när som helst ändra i vårt tjänsteutbud, ändra dessa allmänna villkor eller sluta tillhandahålla våra tjänster. YAY VR skall med rimligt varsel underrätta användaren vid ändring av dessa allmänna villkor. Ändringarna ska alltid anses vara accepterade om användaren genomför ett avtal för Plattformen eller bokar en VR-upplevelse efter det att de nya villkoren skickats ut.

 1. Avsluta konto

Användare kan närsomhelst avsluta sitt Konto och sin användning av vårt tjänsteutbud genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i appen eller genom att kontakta YAY VR via vår kundservice. De personuppgifter som finns lagrade om användaren kommer att hanteras i enlighet med vår Integritetspolicy.

 1. Övrigt

17.1 Dessa allmänna villkor utgör den fullständiga, slutgiltiga och exklusiva enhetliga regleringen av rättsförhållandet mellan parterna hänförligt till dess sakinnehåll. Dessa allmänna villkor ersätter alla andra tidigare avtal, skriftliga eller muntliga, hänförliga till dess sakinnehåll.

17.2 YAY VR har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för Användare. Vidare har YAY VR rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

17.3 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor eller användarens nyttjande av vårt tjänsteutbud i övrigt ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.

 1. Kontakt och support

Användare kan när som helst höra av sig till YAY VR för support och övriga frågor. Supporten nås helgfria vardagar via mail på: [email protected] mellan kl. 09-17.

Terms and Conditions (English)

Valid from 25 May 2021

Welcome to YAY VR – a completely new experience in VR! Our goal is to provide a user-friendly platform in the absolute best place, where private individuals can enjoy high-quality gaming solutions in VR format. We want to start by explaining in a brief summary why we have created these general conditions. Our basic goal is to in a clear and easy to read way

 • explain what role you and we have in this context
 • explain how you as a user and we as a supplier should handle our Platform so that we at
  YAY VR can deliver and continue to develop the ultimate platform for VR experiences in Sweden
 • ensure that you understand the conditions that apply to you being allowed to use our Platform 
 • show how we constantly work to deliver the best possible experience to our users

Our goal is that, after reading these terms, you should feel confident in your choice of YAY VR and the platform we deliver. If you have any questions or concerns, you are of course welcome to contact us. Thank you for your trust and thank you for using YAY VR!

Table of Contents

 1. Introduction
 2. The platform
 3. Registration
 4. Booking and payment 
 5. Fees and taxes
 6. Invite friends
 7. Platform availability, security and accuracy 8. Protection of personal data
 8. Respect for the rights of other users
 9. Respect for YAY VR
 10. Links to third party websites
 11. Responsibility
 12. Security
 13. Right of withdrawal
 14. Change of terms
 15. Close account
 16. Other
 17. Contact and support
 18. Introduction

1.1 These general terms and conditions apply when using our app and when playing in any of our VR boxes (the “Platform”).

1.2 The platform is powered by XR Tech AB (556823-4701) Åsögatan 155, 116 32 Stockholm

Email: [email protected]

1.3 To use our VR boxes (also called YAY boxes), users must be at least 18 years of age and otherwise authorized to enter into agreements and agree to be bound by the general terms and conditions.

1.4 By using our platform and associated services / products, these general terms and conditions are accepted.

 

 1. The platform

2.1 YAY VR provides a so-called YAY box; a physical room where the user with the help of high-tech equipment has the opportunity to play games in VR format. By using our Platform, users can play their favorite games, challenge friends and share videos of their gaming experiences via social media.

2.2 A YAY box may only be used by one (1) user at a time.

2.3 Users may need to accept third party terms to use the Platform. This may involve conditions from YAY VR’s payment provider (as well as information this may need from the user regarding, for example, account information).

2.4 YAY VR may in the future offer new solutions as part of our Platform. These solutions may be subject to special conditions. If users wish to activate these solutions, the user must, where applicable, accept the special conditions that apply to each solution.

 1. Registration

3.1 If a user wants to use the VR Experience Booking Platform, he first needs to register a user account (“Account”). This can either be done in our app or in connection with booking a place. To register as a user, you need to state your name, year of birth and email and telephone number. For more information about what information is collected, please read our Privacy Policy.

3.2 Once a user has registered on our Platform, he may be asked to create a username and password for your Account. Users must keep their password secret and contact us immediately if the password falls into the wrong hands or if someone uses their Account without permission.

3.3 Users must be registered for the Platform with a valid telephone number that they use regularly. The reason for this is for YAY VR to be able to verify the user’s account and communicate with the user regarding his use of the Platform. An Account created with someone else’s phone number or a temporary phone number can be closed without notice.

3.4 Users are responsible for the right to use the login information and the information they provide through the Platform. Users are also responsible for all use of the Platform and for ensuring that your login information is protected against unauthorized access. YAY VR thus takes no responsibility for the user’s use of the information they provide through the Platform.

 

 1. Booking and payment

4.1 Booking of VR experience is made in our app or on site at the current YAY box.

4.2 Length and price for an individual game opportunity are communicated by YAY VR in connection with booking.

4.3 Payment is made in direct connection with booking and is handled either via our partner Stripe Payments Europe Ltd (“Stripe”), www.stripe.com or via Getswish AB (“Swish”), www.swish.nu. Every payment for a VR experience is made through the payment service provided by Stripe or Swish. When using these payment services, the respective supplier’s conditions applicable at any given time are applied.

4.4 Depending on the choice of payment method, the user may need to provide information linked to a valid credit or debit card. The user confirms that he is authorized to use any credit or debit card or other agreed payment method that he uses. The user agrees that YAY VR charges the credit card, debit card or other agreed payment method the fees stated in connection with booking the VR experience or otherwise in accordance with these general terms and conditions that the user has incurred in connection with his use of the Platform.

4.5 When payment is made, the user receives a receipt confirming booking of VR experience and specification of price (“Booking confirmation”).

4.6 To contest a fee or payment charged by YAY VR, the user must contact YAY VR oi within a reasonable time from the day the debit was made and provide all information that YAY VR deems necessary, such as the date and time of the current gaming session.

4.7 Users have the right to cancel a VR experience free of charge up to one (1) hour before the VR experience’s agreed start time. If Users cancel a VR experience later than one (1) hour before the VR experience’s agreed start time, YAY VR is entitled to full compensation for the current booking.

 

 1. Fees and taxes

5.1 Registering a user account with YAY VR is completely free of charge for all Users of the Platform.

5.2 For each individual booking, prices, fees and other possible charges may be subject to applicable taxes and other local general charges, which may be charged and collected by YAY VR. The user should always check prices, fees and other possible charges in our app or in the current YAY box every time before the user books a VR experience.

 

 1. Invite friends

6.1 From time to time, YAY VR may offer users the opportunity to earn credits (so-called YAY Credits) by inviting friends to the Platform and offering them a promotional code. YAY Credits can be used to, for example, collect for free games or buy merchandise in our web shop. Users can share promotional code with their friends via the app. When a friend completes their first VR experience with YAY VR after using the user’s personal invitation code, the user’s account will be automatically replenished with YAY Credits.

6.2 Personal invitation codes should only be used for personal and non-commercial purposes. Public distribution on pages where the user only contributes content but is not the main content owner is not allowed. Promoting invitation codes through search engine marketing (eg AdWords, Facebook and Instagram) is also not allowed.

Personal invitation codes are only applicable to new users of YAY VR and can not be used by already registered users.

 

 1. Platform availability, security and accuracy

7.1 YAY VR strives to constantly have our app and our YAY boxes available. However, YAY VR can not be held responsible in the event that any part of the services would not be available for any reason. YAY VR can thus not guarantee that users’ access to the app and the YAY boxes will be uninterrupted and without errors. In addition, YAY VR may from time to time have to carry out repairs and maintenance of the app or YAY box that may affect availability and functionality. YAY VR can also not guarantee the existence of free time for VR games in our YAY boxes as supply is governed by demand.

7.2 Access to the Platform and its services may be suspended for users at any time, temporarily or permanently and without notice. YAY VR may also impose restrictions on how any portion of the Service is used, without having to notify users in advance or state reasons for imposing the restrictions.

 

 1. Protection of your personal data

User privacy is important to us at YAY VR. Users can learn more about how we handle their information when using the Platform and our range of services by reading our Privacy Policy. We encourage our users to read this policy carefully as they, by using the Platform, agree that YAY VR may collect, use and share information in accordance with the said terms.

 1. Respect for the rights of other users

YAY VR delivers a range of services that have basically been created to enable a platform for interactive VR experiences. As security is one of YAY VR’s keywords, we also want all our users to feel safe when using our Platform. Therefore, users may not use the Platform or our other service offerings in a way that:

 • violates anyone else’s right to publicity, privacy, copyright, trademark or other intellectual property right.
 • is fraudulent, criminal or illegal;
 • may be obscene, inappropriate, pornographic, vulgar, offensive, racist, sexist, discriminatory, insulting, derogatory, harmful, harassing, intimidating, harassing, malicious or threatening
 • represents another person or distorts a relationship with another person;
 • includes the use, spread or transmission of viruses or the like that are intended to damage, disrupt, hinder or take over systems, data or personal data.
 1. Respect for YAY VR

By accepting these general terms and conditions, the user guarantees that he will not:

 • use trademarks, logos, designs, photographs, instructional videos or other materials used in YAY VR’s Platform or other service offerings.
 • copy, archive, download, upload, distribute, transmit, perform, display, make available or otherwise use any part of the Platform or the content of the Service in addition to what is stated in these general terms and conditions.
 • use the Platform or any other content in our range of services for any commercial purpose for which there is no written consent from YAY VR.
 1. Links to third party websites

YAY VR takes no responsibility for the content of any page linked to via the Platform. For more information about how these websites handle your use and your personal information, we recommend that you carefully read their own general terms and conditions and privacy policy.

 1. Responsibility

12.1 YAY VR has the right to suspend a user and terminate his account at any time if the user violates these general terms or otherwise uses our range of services in a way that could cause YAY VR or third party damage.

12.2 Users may only use the Platform in accordance with what, and for the purposes set out in these general terms and conditions. Users may only use the Platform for their own purposes as a consumer. This means that a user may not allow anyone else to use their YAY VR account and it is not permitted to resell or otherwise use the Platform for commercial purposes. Users may not use the Platform, or allow anyone else to use the Platform, for illegal or unethical purposes or in a manner that deviates significantly from what is considered a normal user pattern.

12.3 If YAY VR reasonably considers that a YAY box or associated equipment / furnishings have been destroyed, lost or stolen during the user’s use of the Platform, YAY VR reserves the right to take all appropriate measures to recover the current property or be entitled to compensation for the loss. of the property. This includes, without limitation, involving the police and / or insurers, requesting information from the user or, if the user can be held negligent or intentionally liable for the loss, holding the user liable for the damage caused by the loss.

12.4 In addition to what is stated above, the user agrees to use the Platform at all times in accordance with applicable local laws, regulations and rules. The user is aware that the user is solely responsible for and responsible for all violations of laws, regulations and rules in connection with his use of the Platform.

12.5 YAY VR can be held liable for its intentional and grossly negligent actions as well as – regardless of the level and degree of action – for damage that arises as a result of claims based on Swedish product liability legislation. In addition, YAY VR can be held liable for negligence in the event of a breach of other significant contractual obligations. In these cases, YAY VR’s liability shall be limited to such typical contractual damages as YAY VR must reasonably have foreseen when the agreement with the user was concluded. All liability for YAY VR that exceeds the liability described above shall be excluded to the extent permitted by law.

12.6 All operational problems caused by force majeure, strikes, lockouts or lack of operational resources or raw materials, which are beyond YAY VR’s control and which could not be foreseen, shall not give rise to liability for YAY VR in the event that YAY VR is unable to provide services connected to The platform.

 1. Security

13.1 In order to ensure the protection of the users who are in a YAY box and of YAY VR’s property, YAY VR has installed a video surveillance system both inside and (where applicable) outside each YAY box. The video recordings are saved for a limited time and are only available to a limited number of authorized people. The video recordings and camera surveillance are carried out in accordance with the legislation on the protection of personal data and for privacy. YAY VR has also otherwise taken the necessary measures to ensure the user’s security when using the Platform.

 1. Right of withdrawal

Users do not have the opportunity to withdraw from the already started VR experience. In the event that the user has purchased a clip card or other offer (“Clip Card”) that entitles to the implementation of most VR experiences, the user has the right to withdraw within 14 days from the purchase of such an offer. Users can exercise their right of withdrawal by sending a message to [email protected] or use a right of withdrawal form. This form can be found here. In the event that the right of withdrawal is exercised, YAY VR will refund the amount remaining on the Clip Card. YAY VR reserves the right to deduct an amount corresponding to the use of the Clip Card up to and including the exercise of the right of withdrawal. In the event that the user has received a discount as a result of purchasing a Clip Card, YAY VR may deduct the amount of the refund to the corresponding extent.

 1. Change of terms

YAY VR has the right to change our range of services at any time, change these general terms or stop providing our services. YAY VR shall notify the user with reasonable notice of any change to these Terms and Conditions. The changes must always be considered accepted if the user implements an agreement for the Platform or books a VR experience after the new terms have been sent out.

 1. Close account

Users can terminate their Account and their use of our range of services at any time by selecting “Delete account” or equivalent function in the app or by contacting YAY VR via our customer service. The personal data stored about the user will be handled in accordance with our Privacy Policy.

 1. Other

17.1 These general terms and conditions constitute the complete, definitive and exclusive uniform regulation of the legal relationship between the parties in relation to its substance. These general terms and conditions replace all other previous agreements, written or oral, attributable to their substance.

17.2 YAY VR has the right to transfer its rights and obligations under these general terms and conditions. Possibility of transfer of their rights and obligations is not allowed for Users. Furthermore, YAY VR has the right to engage subcontractors for the fulfillment of its obligations.

17.3 Disputes due to these general terms or the user’s use of our range of services in other respects shall be decided in Swedish court and in accordance with Swedish law.

 1. Contact and support

Users can contact YAY VR at any time for support and other questions. Support is reached on weekdays via email at: [email protected] between 09-17.

Allmänna tävlingsvillkor (Svenska)

Nedan finner du allmänna villkor för samtliga tävlingar anordnade av YAY VR (XR Tech AB)(556123-4701)(”YAY VR”), som publiceras i YAY VR:s eller tredje parts kanaler. Genom att delta i en våra tävlingar godkänner du våra allmänna tävlingsvillkor och de specifika tävlingsvillkor som gäller för den aktuella tävlingen.

Vem får delta i tävlingen?

Du måste vara minst 13 år (alla under 18 år behöver ha målsmans godkännande för att delta) och bosatt i Sverige för att kunna delta i våra tävlingar. Du tävlar i eget namn och får därmed möjliggöra för annan person att tävla i ditt ställe.

Anställda hos YAY VR samt sådana anställdas familjer får inte delta i våra tävlingar.

Vad kan jag vinna?

Priserna som erbjuds i en tävling framgår av tävlingens specifika villkor.

Samtliga priser är personliga och kan inte överlåtas till annan före mottagande.

För det fall att priset i en enskild tävling består av kontanter måste varje vinnare ange ett svenskt bankkontonummer för att möjliggöra mottagande av sina prispengar. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Hur fungerar en tävling?

Deltagande i en våra tävlingar sker genom att du spelar tävlingens spel under tävlingsperioden. De bästa spelarna bjuds därefter in att fysiskt medverka i en finalomgång. Vinnaren koras efter avslutad finalomgång.

Om någon av inbjudna finalisterna tackar nej till sin plats eller är i dröjsmål med att acceptera sin inbjudan, förbehåller sig YAY VR rätten att exklusivt välja ut en annan finalist. 

 

Rätt att använda namn, bild och videoklipp

Genom att delta i en av våra tävlingar godkänner du följande:

Godkännande att använda dina bilder och videoklipp

Du ger YAY VR en icke-exklusiv, royaltyfri och världsomspännande rätt att, utan någon kompensation till dig, använda de bilder och videoklipp som produceras i samband med ditt deltagande i våra tävlingar, för marknadsföring i våra digitala kanaler (till exempel Instagram, Facebook, TikTok, nyhetsbrev, på våra skärmar och på våra hemsidor och appar). Denna rätt omfattar bland annat rätten att reproducera, distribuera, kopiera, ändra, dela och redigera dessa bilder och videoklipp och gäller under tävlingen samt i 12 månader efter tävlingens avslutande. YAY VR har ej rätt att använda dina bilder och videoklipp i några andra sammanhang utan att i förväg inhämta ytterligare godkännande från dig.

Godkännande att använda ditt namn och/eller bild

Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor ger du dessutom oss tillstånd att använda ditt namn och din bild, utan någon kompensation till dig, för marknadsföring i våra kanaler enligt lag om namn och bild i reklam (1978:800). Denna rätt gäller under tävlingen samt i 12 månader efter tävlingens avslutande.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

De uppgifter du lämnar om att sig själv i samband med tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen och för att kunna marknadsföra andra tävlingar och tjänster som vi erbjuder.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy (se ovan).

Finns det någon övrig info som är bra att veta?

Du ansvarar själv för eventuella kringkostnader som uppstår till följd av ditt deltagande i en våra tävlingar. Detta innebär att du själv måste bekosta eventuella kostnader för exempelvis, men inte begränsat till, resor, mat och logi.

För det fall att en deltagare bryter mot dessa allmänna villkor, specifika tävlingsvillkor eller YAY VR:s användarvillkor eller integritetspolicy, förbehåller sig YAY VR rätten att utesluta deltagaren från fortsatt deltagande i våra tävlingar samt stryka deltagarens resultat i tävlingar som avslutats under de 30 dagar som föregick deltagarens avtalsbrott. 

I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer YAY VR:s beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

Vid misstanke om fusk i något avseende äger YAY VR rätt att diskvalificera deltagare. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

Har du några frågor om våra tävlingar?

Kontakta i så fall vår tävlingsansvarig på [email protected]. Ange i ämnesraden vilken tävling som ärendet rör så att vi lättare kan hjälpa dig med din fråga.

Lycka till!